Beleidsverklaring

Odink & Koenderink Nederland B.V. is een organisatie die zich richt op totaaloplossingen voor het laagspanningsnetwerk. Odink & Koenderink opereert in een omgeving met verschillende organisaties, groepen en individuen die bepaalde verwachtingen hebben als het gaat om kwaliteit en milieu. Dit wordt weergegeven in de stakeholder- en contextanalyse.

De organisatie heeft ruim 50 medewerkers vanuit de vestiging in Haaksbergen, ca. 35 medewerkers staan op de loonlijst, daarnaast biedt de organisatie ca. 13 werkplekken voor de sociale werkvoorziening en werkt de organisatie met een 2 tal technische uitzendkrachten.

De klanten zijn met name actief in netbeheer, railinfra en openbare verlichting. 

Odink & Koenderink handelt als een organisatie die te allen tijde continu streeft naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu van haar producten en diensten en, waar mogelijk, in de keten waarin zij actief is. 

Kwaliteit
In het beleid staat de ambitie voorop om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten, bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen en daarmee het  continu verhogen van de mate van klanttevredenheid. Odink & Koenderink doet er alles aan om de gemaakte afspraken met belanghebbenden na te komen. 

Door het aanbod van een divers scala aan producten en diensten wordt ervoor gezorgd dat de klant altijd op de juiste wijze ondersteund kan worden. 
Door middel van een combinatie van prestatiemeters en interne audits wordt vastgesteld hoe processen lopen en of er mogelijkheden ter verbetering zijn om continu de efficiëntie en borging van de processen te garanderen. Op deze wijze wordt continue verbetering ingezet.

Milieu
Tevens draagt de organisatie zorg voor de bescherming van het milieu inclusief het voorkomen van vervuiling. Negatieve effecten op het milieu worden zoveel mogelijk beperkt, zodat de kwaliteit van het leefmilieu en de werkomgeving ten dienste van de omgeving en medewerkers positief wordt beïnvloed. Bij het bepalen van de verschillende milieuaspecten gaat Odink & Koenderink uit van een levenscyclusperspectief.

Vanuit een levenscyclusperspectief onderscheidt de organisatie de volgende levenscyclusfasen van de producten en diensten die zij levert:

1. Productontwikkeling - Het ontwerpen van nieuwe producten. De organisatie denkt klanten mee in termen van milieuvriendelijke alternatieven en materialen. De mogelijkheden voor hergebruik van (delen van) producten worden geanalyseerd.

2. Grondstoffen - Inkoop van (grond) stoffen en onderdelen bij leveranciers waarmee afspraken zijn gemaakt over het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen, duurzame inzetbaarheid en een lange levensduur. De recycling van materialen wordt geanalyseerd. 
Jaarlijks worden de prestaties van leveranciers op duurzaamheid geëvalueerd.

3. Assemblage - Tijdens de assemblage van de oplossingen zorgt de organisatie ervoor dat dit op een duurzame manier gebeurt. Aspecten die aan de orde komen zijn het gebruik van verpakkingsmaterialen, het gebruik van energie en het gebruik van chemicaliën/gevaarlijke stoffen.

4. Verpakken en vervoeren - Het transport van producten van leveranciers naar de organisatie of van de organisatie naar klanten, rekening houdend met de planning en het vullen van de vrachtwagens om de oplossingen op een economische en duurzame manier te vervoeren.

5. In gebruik – De duurzame inzet van de producten door klanten in de energiesector inclusief service aan de oplossingen.

6. Recyclen / hergebruiken - Door gebruik te maken van duurzame materialen neemt de milieu impact van de organisatie af.  (Delen van de) oplossingen worden waar mogelijk hergebruikt of gerecycled.

7. Einde levensduur - Wanneer recycling of hergebruik niet meer mogelijk is, worden de resterende onderdelen als afval behandeld. Afvalscheiding is op alle niveaus van het bedrijf doorgevoerd.

Om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en milieu te kunnen realiseren heeft Odink & Koenderink een kwaliteits- en milieumanagementsysteem, hierna benoemd als managementsysteem, opgezet. Hierin zijn alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit en milieu geborgd. Bovendien voldoet dit managementsysteem aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001 en de NEN-EN-ISO 14001 zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd.

De organisatie leeft, in de bedrijfsvoering, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na. Daarnaast waarborgt de organisatie dat zij beschikt over een beheerste werkomgeving middels een uitgevoerde RI&E inclusief het bijbehorende actuele plan van aanpak.

De scope voor het managementsysteem omvat alle bedrijfsmiddelen, medewerkers (incl. inhuurkrachten) en activiteiten die door Odink & Koenderink in de vestiging te Haaksbergen worden uitgevoerd, dan wel van daar uit worden gecoördineerd. De scope van het managementsysteem is als volgt gedefinieerd:
“Het ontwikkelen en leveren van producten en systemen voor het laagspanningsnetwerk.”

Vanuit ISO 9001 zijn er geen paragrafen niet van toepassing verklaard. Vanuit ISO 14001 zijn er geen paragrafen niet van toepassing verklaard. E.e.a. is verder inzichtelijk gemaakt in de referentiematrix welke wordt weergegeven door nummering van procesbeschrijvingen. 

In het personeelshandboek wordt het beleid op het gebied van kwaliteit en milieu van Odink & Koenderink nader uitgewerkt en vorm gegeven. Het personeelshandboek maakt daarmee onderdeel uit van dit beleid.

De benodigde verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van;

  • de periodieke evaluaties van de stakeholder- en contextanalyse en risicoanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de wet- en regelgeving;
  • beoordeling van evaluaties met klanten;
  • een jaarlijkse management review.

De voornaamste risico’s zijn vastgelegd in de Risicoanalyse (incl. risicobehandelplan).

Het MT (topmanagement - zie organogram) van Odink & Koenderink is verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en evaluatie van het managementsysteem. Hierbij streeft de organisatie naar een effectief managementsysteem dat geschikt en passend is voor de organisatie. Eenmaal per jaar formuleert het MT een aantal doelstellingen die zijn gericht op de kwaliteit en preventie van milieubelasting van de organisatie. 
Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast neemt het MT alle mogelijke maatregelen, waaronder het beschikbaar stellen van middelen, om het beleid uit te voeren en om ervoor te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers wordt begrepen en uitgedragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. Het operationele beheer van het managementsysteem wordt uitgevoerd door de kwaliteitsmanager. Hij draagt zorg voor het onderhoud van het managementsysteem en verzorgt de rapportage aan het MT. De Kwaliteitsmanager staat onder directe aansturing van de productie manager.

Dit beleid wordt door het MT actief uitgedragen aan de medewerkers en toegepast in de bedrijfsvoering. Odink en Koenderink telt het beleid daarnaast beschikbaar aan relevante belanghebbenden.

Odink & Koenderink Nederland B.V.

Ryan Ordelmans
Directeur