Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015

Certificaat
Kiwa ISO 9001

Milieumanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015

Certificaat
ISO 14001

Erkend Leerbedrijf

Odink & Koenderink is een erkend leerbedrijf

In 2020 is Odink & Koenderink door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) opgenomen in het register erkende leerbedrijven. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Certificaat
Odink & Koenderink erkend leerbedrijf

Beleidsverklaring

Odink & Koenderink Nederland B.V. is een organisatie die zich richt op totaaloplossingen voor het laagspanningsnetwerk. De organisatie heeft ruim 50 medewerkers vanuit de vestiging in Haaksbergen, ca. 35 medewerkers staan op de loonlijst, daarnaast biedt de organisatie ca. 12 werkplekken voor de sociale werkvoorziening en werkt de organisatie met een klein aantal technische uitzendkrachten.

De klanten zijn met name actief in netbeheer, railinfra en openbare verlichting.

Odink & Koenderink handelt als een organisatie die te allen tijde continu streeft naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu van haar producten en diensten en, waar mogelijk, in de keten waarin zij actief is.

 

Kwaliteit

In het beleid staat de ambitie voorop om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten, bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen en daarmee het  continu verhogen van de mate van klanttevredenheid. Odink & Koenderink doet er alles aan om de gemaakte afspraken met belanghebbenden na te komen.

Door het aanbod van een divers scala aan producten en diensten wordt ervoor gezorgd dat de klant altijd op de juiste wijze ondersteund kan worden. Verbetering wordt continu ingezet door processen nauwkeurig te volgen en waar nodig te auditen.

 

Milieu

Tevens draagt de organisatie zorg voor de bescherming van het milieu inclusief het voorkomen van vervuiling. Negatieve effecten op het milieu worden zoveel mogelijk beperkt, zodat de kwaliteit van het leefmilieu en de werkomgeving ten dienste van de omgeving en medewerkers positief wordt beïnvloed. Bij het bepalen van de verschillende milieuaspecten gaat Odink & Koenderink uit van een levenscyclusperspectief.

De organisatie onderscheidt de volgende levenscyclusfasen van de producten en diensten die zij levert:

 

1. Productontwikkeling

Bij het ontwerp van nieuwe producten meedenken in milieuvriendelijke alternatieven en materialen en waar mogelijk hergebruik van (delen van) producten

2. Grondstoffen
Inkoopbeleid gericht op milieuvriendelijke grondstoffen, duurzame inzetbaarheid en een lange levensduur

3. Assemblage
Op duurzame wijze oplossingen inzetten; bij het gebruik van verpakkingsmaterialen, het gebruik van energie en het gebruik van chemicaliën/gevaarlijke stoffen.

4. Verpakken en vervoeren
Op een economische (planning en lading) op een duurzame manier (biodiesel) vervoeren.

5. In gebruik
De duurzame inzet van de producten door klanten in de energiesector inclusief service aan de oplossingen.

6. Recyclen / hergebruiken - Door gebruik te maken van duurzame materialen neemt de milieu impact van de organisatie af.  (Delen van de) oplossingen worden waar mogelijk hergebruikt of gerecycled.

7. Einde levensduur - Wanneer recycling of hergebruik niet meer mogelijk is, worden de resterende onderdelen als afval behandeld. Afvalscheiding is op alle niveaus van het bedrijf doorgevoerd.

O&K heeft een kwaliteits- en milieumanagementsysteem (KMS) ingericht. Hierin zijn alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit en milieu geborgd. Deze voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001 en de NEN-EN-ISO 14001.

O&K leeft, in de bedrijfsvoering, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na. Daarnaast waarborgt de organisatie dat zij beschikt over een actuele RI&E.

Het KMS omvat alle bedrijfsmiddelen, medewerkers en activiteiten die door Odink & Koenderink in de vestiging te Haaksbergen worden uitgevoerd, dan wel van daar uit worden gecoördineerd. De scope van het KMS is als volgt gedefinieerd:

“Het ontwikkelen en leveren van producten en systemen voor het laagspanningsnetwerk.”

In het personeelshandboek wordt het beleid op het gebied van kwaliteit en milieu van Odink & Koenderink nader uitgewerkt en vorm gegeven.

De benodigde verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van;

  • de periodieke evaluaties van de stakeholder- en contextanalyse en risicoanalyse;
  • beoordeling van evaluaties met klanten;
  • een jaarlijkse management review.

De voornaamste risico’s zijn vastgelegd in de Risicoanalyse (incl. risicobehandelplan).

Het MT van O&K is verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en evaluatie van het MKS. Doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld.
Het MT heeft als taak dat dit beleid door alle medewerkers wordt begrepen en uitgedragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. Het operationele beheer van het managementsysteem wordt uitgevoerd door de kwaliteitsmanager.

Dit beleid wordt door het MT actief uitgedragen aan de medewerkers en toegepast in de bedrijfsvoering. Odink en Koenderink telt het beleid daarnaast beschikbaar aan relevante belanghebbenden.

 

Odink & Koenderink Nederland B.V.

Eric Masclee

Directeur